Κρατικές Βιβλιοθήκες

Ως Κρατικές Βιβλιοθήκες ορίζονται οι Βιβλιοθήκες των οποίων η σύσταση και λειτουργία υπάγεται απευθείας στον Δημόσιο τομέα με στόχο την υλοποίηση των στόχων και αποστολών τους όπως αυτά καθορίζονται στα εκάστοτε Κυβερνητικά σχέδια.

Βασικός όρος εντολής των Κρατικών Βιβλιοθηκών είναι η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών προς το σύνολο των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα πρόσβασης στη γνώση.

Ταυτόχρονα φιλοξενούν υλικό που εστιάζεται κυρίως σε αρχειακό / κρατικό υλικό καιδρουν ως θεματοφύλακες του, μέσα από ορθολογική διαχείριση η οποία εκτελείται προσεγμένα από προσοντούχους Βιβλιοθηκονόμους που τις στελεχώνουν.

Πρόσβαση και αναζήτηση στους καταλόγους των Κρατικών Βιβλιοθηκών της Κύπρου:Πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των Κρατικών Βιβλιοθηκών: