Εγχειρίδια

Τα πιο κάτω εγχειρίδια περιέχουν οδηγίες για τη λειτουργία και τη χρήση τους συστήματος KOHA και του πρότυπου MARC21 με βάση τις πολιτικές καταλογογράφησης που ακολουθούν οι Δημόσιες/Κρατικές Βιβλιοθήκες.

Περιλαμβάνονται εγχειρίδια από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες όπως και κατευθυντήριες οδηγίες για την λειτουργία των βιβλιοθηκών με βάση τους Διεθνής Οργανισμούς.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Συνοπτικές σημειώσεις για KOHA-Marc21 στις οποίες περιέχονται:
Καταλογογράφηση μονογραφιών 03/06/2022
Καταλογογράφηση ηλεκτρονικών βιβλίων - Οδηγός 13/02/2023
Καταλογογράφηση ηλεκτρονικών βιβλίων 13/02/2023
Καταλογογράφηση χαρτών 13/02/2023
Προσθήκη αντιτύπου 03/06/2022
Διαγραφή βιβλιογραφικών εγγραφών 03/06/2022
Ανταλλαγή δεδομένων μέσω Z3950 03/06/2022
Συγχώνευση βιβλιογραφικών εγγραφών 03/06/2022
Καθιερωμένοι όροι-Πεδία MARC21 03/06/2022
Συγχώνευση καθιερωμένων όρων 03/06/2022
Καταλογογράφηση περιοδικών δημοσιεύσεων 03/06/2022
Παρακολούθηση τευχών 03/06/2022
Πίνακας δεικτών Marc21 (μονογραφίες) 03/06/2022
Πίνακας δεικτών Marc21 (περιοδικές δημοσιεύσεις) 03/06/2022
Πίνακας εξαιρούμενων λέξεων 03/06/2022
Χρήση Υποσυστήματος Μελών / Κυκλοφορία υλικού 13/02/2023
Χρήση Υποσυστήματος Μελών / Κυκλοφορία υλικού για Ενιαίους Καταλόγους 13/02/2023
Εκπαιδευτικό υλικό από τη Βιβλιοθήκη Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 03/06/2022
Ελληνική μετάφραση MARC21 από Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Αιγαίου 03/06/2022

Κατευθυντήριες οδηγίες για βιβλιοθήκες σύμφωνα με τον IFLA (Inrernational Federation of Library Associations and Institutions)

ΘέμαΣύνδεσμοςΗμερομηνία
Κατευθυντήριες οδηγίες κυβερνητικών βιβλιοθηκών 03/06/2022
Κατευθυντήριες οδηγίες σχολικών βιβλιοθηκών 03/06/2022
Κατευθυντήριες οδηγίες δημοτικών βιβλιοθηκών - Σύνδεσμος 1 03/06/2022
Κατευθυντήριες οδηγίες δημοτικών βιβλιοθηκών - Σύνδεσμος 2 03/06/2022