Κοινοτικές Βιβλιοθήκες

Ως Κοινοτικές Βιβλιοθήκες, ορίζονται οι Βιβλιοθήκες των οποίων η σύσταση και λειτουργία εντάσσεται στο ευρύτερο διοικητικό πλαίσιο της εκάστοτε τοπικής Αρχής στην οποία υπάγονται.

Τόσο η διαχείριση όσο και η ανάπτυξη των συλλογών τους επικεντρώνεται σε υλικό που αφορά την τοπική Κοινότητα, καλύπτοντας σημαντικούς τομείς πολιτιστικής κληρονομιάς όπως λαογραφία, παράδοση, τοπική εκδοτική παραγωγή κ.ά.

Ταυτόχρονα παρέχουν πρόσβαση σε διάφορες κατηγορίες υλικού με απώτερο σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση του πνευματικού και μορφωτικού επιπέδου των Κοινοτήτων που εξυπηρετούν.

Πρόσβαση και αναζήτηση στους καταλόγους των Κοινοτικών Βιβλιοθηκών της Κύπρου: