Δημοτικές Βιβλιοθήκες

Ως Δημοτικές Βιβλιοθήκες, ορίζονται οι Βιβλιοθήκες των οποίων η σύσταση και λειτουργία εντάσσεται στο ευρύτερο Διοικητικό πλαίσιο της εκάστοτε Τοπικής Αρχής στην οποία υπάγονται.

Τόσο η διαχείριση όσο και η ανάπτυξη των συλλογών τους καλύπτει όλο το φάσμα θεματικών κατηγοριών, παρέχοντας πρόσβαση σε υλικό ευρείας γνώσης, το οποίο εμπλουτίζεται σε συνάρτηση με τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών που εξυπηρετούν.

Σε αρκετές περιπτώσεις δίδεται έμφαση σε πρόσκτηση υλικού που αφορά δραστηριότητες ή/και Βιβλιογραφία που σχετίζεται με τον εκάστοτε Δήμο.

Για πρόσβαση και αναζήτηση στους καταλόγους των Δημοτικών Βιβλιοθηκών της Κύπρου πατήστε εδώ: